Pohodová dovolená do celého světa


 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Pegas Group & Travel a.s.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Společnost Pegas Group & Travel a.s., IČO: 29387060, se sídlem Litovelská 117/6 1, Olomouc, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 10161 (dále jen „Pegas Group & Travel a.s.“), působí na českém trhu jako cestovní agentura provozující svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek http://www.pegas-travel.cz/

 

1.2 Pro účely těchto Podmínek se zájezdem, v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část Zájezdu nebo jejichž cena tvoří významnou část souboru nabízených služeb, popř. i jednotlivé služby poskytované příslušnou CK samostatně (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o Zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

 

1.3 Pegas Group & Travel a.s. je, jakožto cestovní agentura, autorizovaným prodejcem Zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji Zájezdů. Všechny CK, se kterými Pegas Group & Travel a.s. spolupracuje, informovaly společnost Pegas Group & Travel a.s., že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

 

1.4 Nabídka veškerých Zájezdů společnosti Pegas Group & Travel a.s. je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených Zájezdů. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na Webu. Pegas Group & Travel a.s. nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých CK.

 

1.5 Pegas Group & Travel a.s. si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o Zájezdu s příslušným pořadatelem Zájezdu.

 

1.6 Zájezd od společnosti Pegas Group & Travel a.s. si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře s příslušnou CK smlouvu o Zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto Podmínek i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 3 těchto Podmínek (dále jen „Zákazník“).

 

2. PODMÍNKY Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníka / potřebitele / ODBĚRATELE

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.pegas-travel.cz (dále jen „webové rozhraní“)
Správce osobních údajů:

PEGAS GROUP & TRAVEL a.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, Česká republika,

IČ: 293 87 060, DIČ: CZ 293 87 060, společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10161

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: PEGAS GROUP & TRAVEL a.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, Česká republika

Kontaktní e-mail: info@pegas-travel.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 

Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

A)ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění registrace a objednávky.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

 

Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

 • Osobní údaje zadané při první registraci jsou podmíněny vašim výslovným souhlasem. Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.  
 • Osobní údaje zadané při objednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).
 • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. 
 • Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
 • Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

 

Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu 10 let od udělení souhlasu.

 

 1. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu info@pegas-travel.cz;
 • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
 • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

 

Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • jste odvolali souhlas se zpracováním;
 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování.
 • Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
  Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
 • Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

 

Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.
 

C)SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?
Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Vaše osobní údaje pro nás zpracovávají i externí společnosti pro potřeby daňového poradce, účetního, subdodavatele, externí firmy zajišťující marketing, HR, mailing…a další. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme na základě dotazu.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Komu předáváme vaše osobní údaje?
V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.
 

D)SOUBORY COOKIES

Co jsou to cookies?
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.
Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;
 • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
 • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;
 • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
 • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
 • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

 

Používané služby společnosti Google
Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz:

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy. Pegas Group & Travel a.s. nemá v okamžiku přijetí objednávky informace o tom, zda je daný Zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně pořadatelem Zájezdu, příslušnou CK.

 

3.2 Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem Pegas Group & Travel a.sči příslušné CK po obdržení objednávky.

 

3.3 Pegas Group & Travel a.s. si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

 

3.4 Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti Pegas Group & Travel a.s. řešeno následovně:

Poté, co Zákazník v souladu s článkem 4.1 těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a Pegas Group & Travel a.s. tuto objednávku obdrží, provede Pegas Group & Travel a.s. rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby

 příslušné CK a Pegas Group & Travel a.s. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací Pegas Group & Travel a.s. neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

 

3.5 Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována příslušnou CK, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek: Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany společnosti Pegas Group & Travel a.s. buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a příslušnou CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle článku 3.7 těchto Podmínek. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána e-mailem, předána osobně na pobočce Pegas Group & Travel a.s. nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady Pegas Group & Travel a.s.

Pegas Group & Travel a.s. rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude‑li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku 3.6 těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti Pegas Group. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a Pegas Travel není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany CK může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu)

3.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti Pegas Travel, resp. příslušné CK. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedená v článku 4.4 těchto Podmínek.

3.7 Odchylně od článku 4.6 těchto Podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti Pegas Travel, resp. příslušné CK, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

3.8 Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka společnost Pegas Travel povinna předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK, která je provozovatelem Zájezdu. Je-li společnost Pegas Travel pořadatelem Zájezdu, je povinna předat Zákazníkovi doklad od příslušné pojišťovny o podmínkách pojištění a způsobu oznámení pojistné události, a to současně se Smlouvou. Před uzavřením Smlouvy je společnost Pegas Travel rovněž povinna sdělit Zákazníkovi vhodným způsobem údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a informaci o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro Zájezd požadovány.

3.9 Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „Dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů jednotlivých zastupovaných CK či zahraničních dodavatelů.

3.10 Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK může využívat služeb obchodních partnerů, tzn., že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

3.11 Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči společnosti Pegas Travel, resp. příslušné CK, účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení pořadatelem Zájezdu akceptováno.

4. PLATBA

4.1 Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu.

4.2 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané obvykle více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník obvykle 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak obvykle jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

4.3 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané obvykle méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet Pegas Travel, případně po dohodě s Pegas Travel přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem, na pobočkách Pegas Travel či jiným způsobem dle dohody s pracovníkem Pegas Travel. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto Podmínkách.

4.4 Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný Zájezd, resp. společnost Pegas Travel, rezervaci nepotvrdí (viz článek 3.6 těchto Podmínek). V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

4.5 Zákazník souhlasí s tím, že Pegas Travel, resp. příslušná CK (nestanoví-li obchodní podmínky CK jinak), je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu, a to pouze za těchto podmínek:

(a) dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu; anebo

(b) dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu; anebo

(c) dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10 %.

Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovi odeslána nejpozději dvacet jedna (21) dní před zahájením Zájezdu, jinak společnosti Pegas Travel, resp. příslušné CK, nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně Zájezdu.

4.6 Je-li Pegas Travel nebo CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

4.7 Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem Pegas Travel. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem Pegas Travel a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

4.8 Výše uvedené platební podmínky dle článku 4 těchto Podmínek neplatí, pokud Zákazník po dohodě s pracovníkem společnosti Pegas Travel platí cenu za Zájezd přímo CK. V tom případě platí platební podmínky příslušné CK, jsou-li v rozporu s článkem 4 těchto Podmínek.

5. CESTOVNÍ DOKLADY

5.1 Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty do Shengenského prostoru. Každý Zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním, na což je současně s pasovými požadavky v souladu s článkem 3.7 těchto Podmínek před uzavřením Smlouvy vhodným způsobem upozorněn. Za případné neudělení víza nenese Pegas Travel či CK žádnou odpovědnost.

5.2 Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV ČR) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním Zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

5.3 Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme klientům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. Podle sdělení MZV ČR nemají hotely právo zadržet klientům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Hotely si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně klientovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

5.4 Potřebné ostatní doklady zajišťované společností Pegas Travel či příslušnou CK, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží Zákazník od Pegas Travel nebo příslušné CK. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 7 dní před odjezdem nebo mohou být předány Zákazníkovi až přímo na místě odjezdu. V případě letu leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, či v případě ubytování v takovém ubytovacím zařízení, které nevyžaduje ani elektronické vouchery, se Zákazník na letišti i v ubytovacím zařízení prokáže pouze cestovním dokladem, případně občanským průkazem.

6. ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

6.1 U některých nabídek Zájezdů se může Zákazník prostřednictvím Pegas Travel pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky Zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou.

6.2 Zájemce bere na vědomí, že u těchto Zájezdů je ze strany pořadatele Zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného zahraničního partnera CK, resp. společnosti Pegas Travel (tj. u ubytovacího zařízení v zahraničí apod.).

6.3 V takovém případě je Pegas Travel oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu na cenu Zájezdu až ve výši až 100 % tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera.

6.4 V okamžiku úhrady dochází mezi společností Pegas Travel a Zákazníkem k uzavření Smlouvy na Zájezd. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s článkem 3.6 těchto Podmínek a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace. Zanikne-li Smlouva, Zákazníkovi se vždy vrací uhrazená záloha v plné výši.

6.5 Pro vyloučení pochybností platí, že na Zájezd dle tohoto článku 6 Podmínek se vztahují storno podmínky dané CK, resp. společnosti Pegas Travel.

7. STORNO ZÁJEZDU A ODSTUPNÉ

7.1 Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného CK od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti příslušné CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné CK odstupné stanovené níže:

(a) Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na Zájezd či uzavřena Smlouva;

(b) po uzavření Smlouvy a úhradě zálohy či celé částky za Zájezd, jehož pořadatelem je CK, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané CK.

Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany CK z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.

7.2 Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného společností Pegas Travel od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti společnosti Pegas Travel vyplývající ze Smlouvy, těchto Podmínek nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit společnosti Pegas Travel odstupné za těchto podmínek:

(a) Pegas Travel je ze závažných důvodů oprávněn zrušit Zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení. V takovém případě je povinna uhradit Zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny Zájezdu. Zákonný nárok Zákazníka na náhradu škody zůstává zachován.

(b) Pegas Travel se zprostí odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit pokutu pouze v případě, prokáže-li, že ke zrušení Zájezdu došlo v důsledku tzv. vyšší moci (za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli společnosti Pegas Travel) či došlo-li ke zrušení Zájezdu z důvodu nesplnění podmínky minimálního počtu Zákazníků.

(c) Zákazník má právo kdykoliv před realizací Zájezdu odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí společnosti Pegas Travel doručit písemně. Smluvní vztah Zákazníka a společnosti Pegas Travel je tímto zrušen a účast Zákazníka stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno společnosti Pegas Travel. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, je společnost Pegas Travel povinna vrátit Zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny Zájezdu podle zrušené Smlouvy, a Zákazník je povinen uhradit společnosti Pegas Travel následující odstupné:

 • do 60. dne před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 2000,-Kč;
 • 59 až 30 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 29 až 21 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 20 až 15 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 14 až 7 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 6 až 4 dny před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 3 dny a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

(d) Požaduje-li Zákazník změnu Smlouvy, je v případě akceptace změny společnost Pegas Travel oprávněna požadovat následující plnění:

změna účastníka: v případě, pokud Zákazník společnosti Pegas Travel písemně oznámí, že se místo něho zúčastní Zájezdu jiná osoba v oznámení uvedená – v tomto případě původní a nový Zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení ceny za Zájezd a původní Zákazník má povinnost seznámit nového Zákazníka s těmito Podmínkami, podmínkami příslušné CK a dalšími informacemi, které mu byly ve vztahu k Zájezdu poskytnuty. Společnost Pegas Travel je oprávněna za této situace požadovat úhradu nákladů, které společnosti Pegas Travel, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou;

změna termínu Zájezdu či služeb (změnu lze provést až na základě ověření dostupnosti a možnosti změny): ve lhůtě do 35 dní před realizací Zájezdu je společnost Pegas Travel oprávněna požadovat úhradu nákladů, které společnosti Pegas Travel, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou, je-li požadována změna termínu ve lhůtě méně než 35 dní před realizací Zájezdu kromě nákladů společnost Pegas Travel oprávněna požadovat po Zákazníkovi poplatek stanovený ve výši odstupného dle článku 7.2 těchto Podmínek;

změna ubytovací kapacity či objednaných služeb se vždy řídí storno podmínkami dle článku 7.2 těchto Podmínek.

(e) Pokud Zákazník hradící část Zájezdu tzv. poukázkami (např. Flexipass, Holidaypass apod.) a odstoupí od Smlouvy, může mu být případná vratka vrácena v těchto poukázkách.

(f) V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu jiným subjektem (např. příspěvek zaměstnavatele na dovolenou, platba prostřednictvím společnosti Benefit management, platba zájezdu na splátky atd.) a Zájezd bude Zákazníkem či pořádající CK v souladu s těmito Podmínkami nebo na základě zákona stornován, je případná vratka ceny Zájezdu možná pouze tomu subjektu, který Zájezd hradil (tzn. v případě, že Zájezd platil zaměstnavatel Zákazníka, bude vratka za stornovaný zájezd vrácena zaměstnavateli Zákazníka a nemůže být vrácena Zákazníkovi apod.). V případě částečné úhrady Zákazníkem a částečné úhrady jiným subjektem, bude vratka ceny Zájezdu v případě storna vrácena stejným poměrem všem platícím. Lhůta na vyřízení vratky ceny stornovaného Zájezdu činí 14 kalendářních dní.

7.3 Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno na e-mailovou adresu info@pegas-travel.cz v pracovní době od pondělí do pátku 9:00–18:00 hod a současně zasláno na e-mailovou adresu, či faxové číslo příslušné CK na kontakty uvedené ve Smlouvě. Storno může být případně dodáno Zákazníkem osobně do sídla společnosti Pegas Travel, kde si nechá odpovědným pracovníkem potvrdit jeho příjem.

7.4 Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení do CK, resp. společnosti Pegas Travel.

7.5 Ačkoliv Pegas Travel vyvíjí maximální snahu spolupracovat jen s osvědčenými a prověřenými partnery, může se přesto bohužel v ojedinělých případech CK dostat do úpadku, kdy bude zahájeno insolvenční řízení s danou CK.

7.6 Při porušení povinnosti, za kterou odpovídá společnost Pegas Travel, popř. pořádající CK, bude Zákazníkovi nahrazena vedle škody na majetku také újma za narušení dovolené, zejména bude-li Zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Toto právo Zákazníkovi náleží také při odstoupení od Smlouvy či při uplatnění práva z vad Zájezdu.

8. ODMÍTNUTÍ ZÁKAZNÍKA

8.1 Pegas Travel si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:

(a) Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo

(b) Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu; nebo

(c) Zákazník více než ve dvou případech po sobě jdoucích bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku za objednaný Zájezd v souladu s článkem 4 těchto Podmínek, nebo

(d) Zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou Smlouvu o zájezdu v souladu s články 3.5 a 3.6 těchto Podmínek.

9. ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

9.1 Zákazník bere na vědomí, že je doporučeno řešit jakoukoli reklamaci Zájezdu či jiné objednané služby se společností Pegas Travel, a to bez ohledu na to, zda je pořadatelem zájezdu společnost Pegas Travel či jiná CK. Společnost Pegas Travel se zavazuje jakoukoli jí doručenou reklamaci řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uplatňuje Zákazník nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.

9.2 Případné reklamace Zájezdu či služeb společnost Pegas Travel doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem příslušné CK nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem CK, ubytovacím zařízením atp. Společnost Pegas Travel doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce příslušné CK či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici Zákazníkovi non-stop telefonní linka pořádající CK.

9.3 Pokud nelze pokračování Zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je CK, popř. Pegas Travel, je-li pořadatelem zájezdu, povinna vrátit Zákazníkovi rozdíl v ceně.

9.4 Pokud se Zákazník rozhodne reklamovat Zájezd či jinou poskytnutou službu až po ukončení Zájezdu, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1 měsíce od skončení Zájezdu nebo od okamžiku, kdy měl být Zájezd ukončen, jinak nárok zaniká). Bude-li reklamace namísto do společnosti Pegas Travel doručena příslušné CK, příslušná CK o reklamaci vyrozumí společnosti Pegas Travel a lhůta dle předchozí věty zůstává zachována. Reklamaci může Zákazník rovněž sdělit na jakékoliv pobočce Pegas Travel i ústně, o tomto sdělení bude odpovědným pracovníkem vypracován záznam, který bude zaslán pořádající CK; záznam je Zákazník povinen podepsat. Společnost Pegas Travel doporučuje písemnou reklamaci doplnit o číslo Smlouvy, datum jejího uzavření, identifikaci pořádající CK, popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet Zákazníka a k písemné reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem CK, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) a dalšími vhodnými materiály. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s reklamačním řádem CK, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se Zákazník s pořádající CK nedohodne na delší lhůtě.

Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet ode dne následujícího po obdržení reklamace v souladu s ustanovením zákona č.89/ 2012 Sb., občanského zákoníku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Pokud je reklamace podána písemně doporučenou poštou, dnem začátku běhu 30denní lhůty pro vyřízení reklamace je den následující po dni, kdy je reklamace k dispozici prodejci.

9.5 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu Zájezdu). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK (či delegáta společnosti partnerské agentury v místě pobytu, je-li v ceně Zájezdu a je-li Pegas Travel pořadatelem Zájezdu), a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno Zákazníka, specifikace Zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán Zákazníkem a delegátem pořádající CK. V případě, že reklamace nebude z jakéhokoli důvodu vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu v souladu s článkem 9.4 těchto Podmínek.

9.6 Zákazník se zavazuje poskytovat společnosti Pegas Travel a pořádající CK součinnost při šetření reklamace a prokazování reklamovaných skutečností.

9.7 Pořadatel příslušného Zájezdu odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Zájezdu poskytují služby cestovního ruchu jiné osoby.

9.8 Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

10.1 Příslušná CK, resp. společnost Pegas Travel, je-li pořadatelem Zájezdu, je povinna před uzavřením Smlouvy v katalogu, nabídce, na svých webových stránkách, na své prodejně, v těchto Podmínkách dostupných kdykoli na Webu či jiných podmínkách příslušné CK, případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí Zákazníka o koupi Zájezdu, zejména o:

(a) termínu zahájení a ukončení Zájezdu,

(b) ceně Zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy,

(c) případech, kdy je Zákazník povinen zaplatit CK odstupné při odstoupení od Smlouvy, a o výši tohoto odstupného,

(d) místě určení cesty nebo pobytu,

(e) druhu dopravního prostředku (hlavní charakteristické znaky nebo třídy),

(f) ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky) – mapa o umístění ubytování uvedená na Webu může být pouze orientační,

(g) stravování,

(h) předpokládané trase cesty, včetně projížděných zemí, včetně časů a míst zastávek,

(i) pasových a vízových požadavků pro občany České republiky a zdravotních formalit, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení,

(j) tom, zda je pro Zájezd požadován minimální počet zákazníků včetně termínu, kdy nejpozději před odjezdem musí být Zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a CK Zájezd ruší,

(k) rozsahu a podmínkách pojištění záruk pro případ úpadku CK (rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku Zákazníka, pojišťovna, s níž má uzavřeno pojištění),

(l) programu v místě pobytu a případných dalších službách souvisejících se Zájezdem,

(m) lhůtě, ve které může Zákazník oznámit, že se Zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení, a o podmínkách, které musí účastník zájezdu splňovat, pokud jsou důvody pro jejich stanovení,

(n) možnosti uzavřít individuální pojištění Zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně Zájezdu.

10.2 Příslušná CK, resp. společnost Pegas Travel, je-li pořadatelem Zájezdu, je povinna Zákazníkovi písemně poskytnout nejpozději 7 dnů před zahájením Zájezdu podrobné informace, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, potvrzení o Zájezdu nebo katalogu a které jsou pro Zákazníka důležité. Těmito informacemi se rozumí zejména ty uvedené v § 2529 NOZ.

10.3 Pokud se Zákazník ocitne po zahájení Zájezdu v nesnázích, zavazuje se mu poskytovatel Zájezdu poskytnout neprodleně pomoc.

10.4 Společnost Pegas Travel v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravců, kteří mají zákaz k provozování letecké dopravy ve Společenství: http://www.caa.cz/legislativa/seznam-spolecenstvi (tzv. „Black List“).

10.5 Každý Zákazník je po návratu ze Zájezdu požádán o vyplnění dotazníku shrnujícího a hodnotícího průběh Zájezdu, jednotlivé služby CK a Pegas Travel, ubytovací zařízení atd. a jeho spokojenost s nimi. Odesláním recenze Zákazník dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze, vč. svého jména a příjmení, na webových stránkách provozovaných společností Pegas Travel v souladu s článkem 2 těchto Podmínek. Zákazník současně souhlasí s tím, že odeslané recenze může Pegas Travel upravit tak, aby v nich nebyly uvedeny konkrétní názvy cestovních kanceláří, leteckých společností nebo jiné identifikace konkrétních subjektů. V případě, že součástí recenze budou obrazové snímky, poskytuje odesláním snímků v rámci recenze Zákazník společnosti Pegas Travel bezúplatné oprávnění k užití těchto snímků dle § 2358 NOZ za účelem obchodní propagace a reklamy činnosti společnosti Pegas Travel, a to bez jakéhokoli časového či jiného omezení pro všechny způsoby užití dle autorského zákona. V rámci uděleného oprávnění je Pegas Travel oprávněna tyto obrazové snímky jakkoli upravovat, zpracovávat, měnit a spojovat s jinými díly. Zákazník dává ve smyslu ustanovení § 84 a 85 NOZ svolení se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků týkajících se všech osob vyobrazených na obrazovém snímku poskytnutém společnosti Pegas Travel v rámci recenze, a to v rozsahu udělené licence. Zákazník zároveň prohlašuje, že má oprávnění poskytnout shora uvedené svolení za všechny na snímku vyobrazené osoby. Zákazník ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a škodu způsobenou společnosti Pegas Travel v důsledku užívání obrazových snímků, k jejichž užití Zákazník udělil oprávnění. V opačném případě Zákazník odpovídá za škodu, která společnosti Pegas Travel vznikne užitím takovýchto obrazových snímků. Pegas Travel se zavazuje jakoukoli recenzi odstranit, pokud Zákazník zašle žádost o její odstranění na e-mail info@pegas-travel.cz.

10.6 Společnost Pegas Travel se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se Zákonem, NOZ a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy Zákazníka.

10.7 Odkazují-li tyto Podmínky na obchodní podmínky jiného poskytovatele (CK), které odporují těmto Podmínkám, je Smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Za této situace se v rozporných ustanoveních uplatní úprava dle platných právních předpisů.

10.8 V případě, že předmětem plnění není Zájezd, jak je definován v článku 1.2 těchto Podmínek, ale pouze jedna ze služeb v článku 1.2 těchto Podmínek uvedených, neuplatní se ustanovení uvedená v článcích 3.7, 3.8, 3.6, 10.1, 10.2, 10.3 a 10.4 těchto Podmínek.

10.9 Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

Tyto Podmínky jsou účinné od 25. května 2018 a nahrazují předchozí Podmínky.

Dostupné destinace