Pohodová dovolená do celého světa


 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Pegas Group & Travel a.s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Pegas Group & Travel a.s., IČO: 29387060, se sídlem Litovelská 117/6 1, Olomouc, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č.10161 (dále jen „Pegas Grou& Travel a.s.“), působí na českém trhu jako cestovní agentura provozující svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek http://www.pegas-travel.cz/

1.2 Pro účely těchto Podmínek se zájezdem, v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část Zájezdu nebo jejichž cena tvoří významnou část souboru nabízených služeb, popř. i jednotlivé služby poskytované příslušnou CK samostatně (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o Zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

1.3 Pegas Group & Travel a.s. je, jakožto cestovní agentura, autorizovaným prodejcem Zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji Zájezdů. Všechny CK, se kterými Pegas Group & Travel a.s. spolupracuje, informovaly společnost Pegas Group & Travel a.s., že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

1.4 Nabídka veškerých Zájezdů společnosti Pegas Group & Travel a.s. je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených Zájezdů. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na Webu. Pegas Group & Travel a.s. nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých CK.

1.5 Pegas Group & Travel a.s. si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o Zájezdu s příslušným pořadatelem Zájezdu.

1.6 Zájezd od společnosti Pegas Group & Travel a.s. si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře s příslušnou CK smlouvu o Zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto Podmínek i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto Podmínek (dále jen „Zákazník“).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy. Pegas Group & Travel a.s. nemá v okamžiku přijetí objednávky informace o tom, zda je daný Zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně pořadatelem Zájezdu, příslušnou CK.

2.2 Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem Pegas Group & Travel a.sči příslušné CK po obdržení objednávky.

2.3 Pegas Group & Travel a.ssi vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

2.4 Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti Pegas Group & Travel a.s. řešeno následovně:

Poté, co Zákazník v souladu s článkem 3.1 těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a Pegas Group & Travel a.s. tuto objednávku obdrží, provede Pegas Group & Travel a.s. rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné CK a Pegas Group & Travel a.s.. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací Pegas Group & Travel a.s. neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

2.5 Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována příslušnou CK, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek: Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany společnosti Pegas Group & Travel a.s. buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a příslušnou CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle článku 2.7 těchto Podmínek. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána e-mailem, předána osobně na pobočce Pegas Group & Travel a.s. nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady Pegas Group & Travel a.s..

Pegas Group & Travel a.s. rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude‑li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku 2.6 těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti Pegas Group 

  • letenky
  • katalog

Icons provided by Flaticon

Přihlášení
Vytvářím objednávku...