Všeobecné smluvní podmínky


 

Všeobecné podmínky

 

Ke stažení zde!

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Cestovní kanceláře Pegas Group & Travel a.s.

Cestovní kancelář Pegas Group & Travel a.s., se sídlem Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, zajišťuje a poskytuje služby stravovací, ubytovací a dopravní včetně doplňkových služeb. Organizuje zájezdy standardní a fortfaitové.

 1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK Pegas Group & Travel a.s. (pořadatelem zájezdu, dále jen CK) a zákazníkem (účastníkem zájezdu) se řídí ustanovením zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 159/1999 Sb., touto smlouvou a dalšími sjednanými podmínkami. Cestovní smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce - prodejce, který je cestovní agenturou nebo cestovní kanceláří, která prodává zájezd další cestovní kanceláře (dále jen CA). CA jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. Zákazník může požádat o předložení dokumentu, který osvědčuje způsobilost CA uzavírat cestovní smlouvy jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkován. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, potvrzeného knihování, těmito podmínkami a reklamačním řádem.

 

2. Uzavření cestovní smlouvy

a) CK Pegas Group & Travel a.s. předkládá zákazníkovi cestovní smlouvu a po jejím vyplnění obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se stejnou platností. Zákazník svým podpisem pod touto cestovní smlouvou stvrzuje, že dále převzal katalog cestovní kanceláře, popř. jiný písemný nabídkový materiál (dále jen katalog), který obsahuje bližší údaje o zájezdu a doklad o pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. a seznámil se se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře.

b) Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která cestovní smlouvu uzavírá, a to i v případě, že tak činí ve prospěch dalších osob. Za splnění všech závazků vyplývajících z cestovní smlouvy ručí osoba, která ji uzavřela a z toho vyplývajících závazků. Zákazník, který smlouvu uzavírá je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů všech osob uvedených na cestovní smlouvě.

 

3. Sjednané služby, ceny a jejich úhrada

a) Druh a rozsah sjednaných služeb je uveden v cestovní smlouvě. Další podmínky jsou uvedeny v katalogu a ceníku. Termíny "katalog a ceník" zahrnují veškerý písemný nabídkový materiál CK Pegas Group & Travel a.s., který byl klientovi prokazatelně předán. Jsou-li údaje v katalogu v rozporu od údajů uvedených v cestovní smlouvě, má vždy přednost uzavřená cestovní smlouva.

b) Ceny zájezdů jsou smluvní. Závazná je vždy cena, která je uvedena na cestovní smlouvě. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (uvedení špatné ceny za zájezd, nesprávný výpočet, přepsání), platí vždy cena, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany klienta i CK či jejího zástupce a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné cestovní smlouvy. Uvedení nesprávné ceny či jejího výpočtu není důvodem pro klienta, aby zájezd zrušil. Pokud tak učiní, CK bude postupovat dle platných stornopoplatků uvedených ve Všeobecných smluvních podmínkách CK Pegas Group & Travel a.s.

c) Právo účasti na zájezdu CK vzniká zákazníkovi zaplacením plné ceny zájezdu. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet CK Pegas Group & Travel a.s. vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením v hotovosti. Úhradu ceny je možné provést ve splátkách. Při objednávce zájezdu je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši minimálně 30% z celkové ceny, doplatek je potom nutno poukázat na účet CK bankovní složenkou nebo jiným dohodnutým způsobem tak, aby nejpozději do 29 dnů před poskytnutím první objednané služby byla příslušná 100% částka připsána na účet CK Pegas Group & Travel a.s., a to včetně objednaných fakultativních služeb. Nebude-li provedena celá úhrada včas, je CK oprávněna účast zákazníka na zájezdu zrušit bez dalšího upozorňování. V tomto případě zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky). Je-li zájezd objednán v době kratší než 29 dní před jeho zahájením, je zákazník povinen provést celou úhradu již při uzavření cestovní smlouvy. Katalogové ceny jsou kalkulovány s kurzem zahraničních měn ke dni 31.10.2015. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení zájezdu cestovní kanceláři Pegas Group & Travel a.s.

d) Při uzavření cestovní smlouvy u provizního prodejce složí zákazník zálohu na účet CK Pegas Group & Travel a.s. nebo u provizního prodejce, přičemž provizní prodejce není inkasním místem CK Pegas Group & Travel a.s., pro úhradu platí ustanovení bodu 3c. Poukazuje-li platbu cestovní kanceláři prodejce, rozumí se, že zákazník udělil pověření k provedení této platby. Za řádnou a včasnou úhradu platby odpovídá cestovní kanceláři vždy zákazník. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.

e) V případě, že si zákazník zakoupil zájezd do destinace, kde je vízová povinnost a vízum si zákazník nezařídil a neuhradil sám v ČR a využije služeb CK Pegas Group & Travel a.s. k vyřízení víza, je povinen uhradit částku za víza v plné výši dle informací a pokynů CK Pegas Group & Travel a.s.

Všechny příplatky, které jsou uvedeny a označeny v katalozích, cenících a webových stránkách CK Pegas Group & Travel a.s. pro každou destinaci, má zákazník povinnost uhradit v plné výši při koupi zájezdu v ČR nebo v cílové destinaci, a to dle informací a pokynů, které obdržel od CK Pegas Group & Travel a.s. V opačném případě má CK nebo její zahraniční partner se souhlasem CK Pegas Group & Travel a.s. oprávnění účast zákazníka na zájezdu zrušit či mu neposkytnout plnohodnotné služby dle jeho cestovní smlouvy.

f) CK neručí za ceny a služby fakultativních výletů, doplňkových služeb, příplatků a slev, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu, a které se uvádí v katalogu jako fakultativní příplatky nebo jsou uvedeny v pokynech na cestu. Poskytovatel této služby může tyto ceny kdykoli zvýšit bez předchozího oznámení.

g) Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář nedoplňuje ze své vůle objednané pokoje či apartmá do optimální kapacity a za neobsazená lůžka se platí příplatek ve všech případech, kdy je to v katalogu uvedeno. Na žádost zákazníka se CK může pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo neobsazená lůžka v apartmá odpadla.  

h) Klient bere na vědomí, že první a poslední den dovolené je určený k dopravě na místo pobytu a zpět, nikoli k vlastní rekreaci.

 

4. Zvýšení ceny zájezdu

Cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena v kratší době než je 21 dnů před zahájením zájezdu. Cenu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot

b) povinných plateb spojených s dopravou, např. letištní, palivové, přístavní poplatky...atd., které jsou zahrnuty v ceně zájezdu

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%

O navýšení ceny zájezdu je CK Pegas Group & Travel a.s. povinna informovat zákazníka písemně či telefonicky před zahájením zájezdu. V opačném případě nevznikne právo CK na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

Zákazník je povinen tento rozdíl v ceně uhradit neprodleně hotovostní platbou nebo bankovním převodem na účet CK Pegas Group & Travel a.s. V případě, že zákazník neuhradí cenový rozdíl, CK má oprávnění účast zákazníka na zájezdu zrušit a zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).

 

5. Jiné změny podmínek cestovní smlouvy

I. Ze strany cestovní kanceláře:

a) Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky uzavřené smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.

b)Navrhne-li cestovní kancelář změnu cestovní smlouvy podle předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené cestovní kanceláří, která nesmí být kratší než 5 dnů a delší než 7 dnů od odeslání návrhu doporučenou poštou na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy písemnou formou neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí i bez slovního či písemného souhlasu.

c) Změna hotelu na hotel stejné či vyšší kategorie není brána jako změna cestovní smlouvy. Dojde-li ke změně hotelu do nižší kategorie maximálně však o jeden stupeň kategorizace a klientovi bude v případě nároku vrácen cenový rozdíl či bude jinak kompenzován dle oboustranné dohody, není toto bráno jako změna cestovní smlouvy. Pokud zákazník v těchto případech odstoupí od cestovní smlouvy, CK má oprávnění naúčtovat zákazníkovi náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).

d) CK je oprávněna provést účelné programové změny zejména z důvodů organizačních či klimatických (např.: jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto programové změny činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodů provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje CK zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

e) Změny a odchylky jednotlivých služeb CK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy, místa a termínu letu eventuálně programu zájezdu.

f) CK neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí popř. z důvodu přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. CK neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. Změnou řádu, především v případě nočních letů, může být zkrácen celkový počet dnů trvání zájezdu. V případě zpoždění nevzniká cestujícím právo na odstoupení od smlouvy.

II. Ze strany zákazníka:

a) Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. V případě, že cestovní smlouva stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, může tak zákazník učinit jen ve výše stanovené lhůtě a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.

b) Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě nákladů spojených s překnihováním.

c) Požaduje-li zákazník změnu druhu, rozsahu nebo termínu poskytnutí objednaných služeb, je nutno nejdřív odstoupit od původní cestovní smlouvy a sjednat cestovní smlouvu novou. CK vzniká v tomto případě nárok na úhradu odstupného.

d) Ostatn&iacu

Dostupné destinace